CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀ PHÚC | VẬN TẢI QUẬN 12 | 0989034732 0979862696

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀ PHÚC | VẬN TẢI QUẬN 12 | 0989034732 0979862696

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀ PHÚC | VẬN TẢI QUẬN 12 | 0989034732 0979862696

Quy cách Container trong vận tải

 

20-feet
TYPE Dimensions (m) Capacity Capacity Tare
  External Internal Door      
  W L H W L H W H (m3) (Ton) (Ton)
Standard 2,44 6,06 2,59 2,35 5,90 2,39 2,34 2,28 33,0 28,2 2,3
Refrigerated 2,44 6,06 2,59 2,29 5,45 2,26 2,32 2,25 28,1 21,8 3,2
Flat Rack 2,44 6,06 2,59 2,35 5,90 2,31 -- -- 32,0 29,5 3,0
Open Top 2,44 6,06 2,59 2,34 5,89 2,36 2,32 2,25 32,6 21,7 2,3
Tank Tainer 2,44 6,06 2,59 -- -- -- -- -- 24,0 26,7 5,3
 
20-feet
TYPE Dimensions (Feet) Capacity Capacity Tare
  External Internal Door      
  W L Ht W L H W H (ft3) Pounds Pounds
Standard 8' 20' 8,5' 7,71' 19,35' 7,84' 7,67' 7,49' 1.163 62.071 5.138
Refrigerated 8' 20' 8,5' 7,49' 17,88' 7,41' 7,61' 7,38' 992 48.069 7.056
Flat Rack 8' 20' 8,5' 7,71' 19,35' 7,57' -- -- 1.130 65.048 6.615
Open Top 8' 20' 8,5' 7,67' 19,35' 7,74' 7,61' 7,38' 1.151 47.849 5.072
Tank Tainer 8' 20' 8,5' -- -- -- -- -- 847 58.807 11.753
 
40-feet
TYPE Dimensions (m) Capacity Capacity Tare
  External Internal Door      
  W L H W L H W H (m3) (Ton) (Ton)
Standard 2,44 12,19 2,59 2,35 12,03 2,39 2,34 2,28 67,7 26,7 3,8
Refrigerated 2,44 12,19 2,59 2,29 11,57 2,25 2,29 2,27 58,4 26,0 4,5
Flat Rack 2,44 12,19 2,59 2,41 12,02 1,96 -- -- 56,6 40,1 5,0
Open Top 2,44 12,19 2,59 2,35 12,02 2,38 2,32 2,25 67,3 26,3 4,2
High Cube 2,44 12,19 2,90 2,35 12,03 2,7 2,34 2,59 76,0 26,5 4,0
RefrigerateHigh Cube 2,44 12,19 2,90 2,29 11,57 2,55 2,28 2,57 67,3 28,4 4,1
 
40-feet
TYPE Dimensions (feet) Capacity Capacity Tare
  External Internal Door      
  W L H W L H W H (ft3) Pounds Pounds
Standard 8' 40' 8,5' 7,71' 39,46' 7,84' 7.67' 7,46' 2.390 58.874 8.379
Refrigerated 8' 40' 8,5' 7,49' 37,95' 7,38' 7.51' 7,43' 2.062 57.330 9.878
Flat Rack 8' 40' 8,5' 7,90' 39,43' 6,41' -- -- 1.998 88.310 10.915
Open Top 8' 40' 8,5' 7,71' 39,44' 7,80' 7.61' 7,38' 2.376 57.947 9.261
High Cube 8' 40' 9,5' 7,71' 39,46' 8,84' 7.67' 8,48' 2.683 58.388 8.820
RefrigerateHigh Cube 8' 40' 9,5' 7,50' 37,95' 8,35' 7.48' 8,42' 2.376 62.622 9.041